Referat 2017


Generalforsamling Hover IF, Onsdag d. 27. September 2017, kl. 20:00 – 21:00 i Reden
 
Antal fremmødte: 17

Referat
 1. Valg af dirigent
  Kaj Pedersen blev valgt til dirigent.
  Kaj konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt (14 dage før) via hjemmesiden, og planlagt til afholdelse i september/oktober måned som vedtægterne foreskriver.
   
 2. Formandens og udvalgsformændenes beretninger
  Se bilag
   
 3. Årsregnskabets fremlæggelse og godkendelse
  Tina Vernegren fremlagde hovedpunkter fra årets regnskab som viser et samlet underskud på 275.000 kr som skyldes ekstra forbrug på materialer i flere afdelinger pga vores nedbrændte Petersmindehal.

  Kontingent indtægter har samlet set stadig oversteget budget selvom Motionsrummet ikke kom op i Februar som planlagt – igen pga hal-branden.

  Løsøre forsikringssum på 234.000 kr fra Tryg er modtaget, men ikke medregnet som en indtægt, men hensat regnskabsmæssigt så vi har dem til næste års forventede fortsatte genanskaffelse af alt det mistede under branden.

  Vurdering af driftstab i den kommende sæson skal beregnes og afleveres til Tryg, men kan formentlig ikke opgøres endelig førend næste sæson er gået.

  Heldigvis er vi en forening med en sund økonomi igennem mange år. Det fundament har vi brug for i denne situation.

  I dette regnskabsår har vi også betalt 150.000 kr til det nye multihus.
Revisor påtegning: Fodbold har haft udfordringer med bilag og overholdelse af gængs regnskabspraksis.

Regnskabet blev godkendt.

Afdelingsformændene skriver under på regnskabet umiddelbart efter denne generalforsamling.
 
 1. Budgetfremlæggelse for kommende år

  Der budgetteres med lavere kontingent indtægter på tværs af alle afdelinger på grund manglende hal, men har fortsat samme budget på medlemstilskud, selvom det også bør dale.

  Budget på materiale indkøb til næste sæson en del større end det plejer pga branden.

  Gode indkøbsaftaler sammen med skolen både i Svømning og Gymnastik kan måske hjælpe lidt på det.

  Forventer total underskud på 131.000 kr i den kommende sæson.

  HUSK budgettet for Urhøj fester skal genbesøges af hovedbestyrelsen når aktivitetsniveauet bliver planlagt.
   
 2. Indkomne forslag (skal sendes 8 dage forinden mødet til formanden)
  Ingen forslag var indkommet.
   
 3. Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg og suppleanter (2 år ad gangen).
  1. På valg i forretningsudvalget var kasserer Tina Vernegren som blev genvalgt
  2. Valg af 2 forretningsudvalg suppleanter (vælges hvert år)
   2016-2017 suppleanter var Erik Petersen og Birthe Navntoft Asmussen.
   Erik Petersen blev genvalgt. Lone Søklint blev valgt som anden suppleant.
    
 4. Valg af 2 Revisorer og 2 Revisor Suppleanter (vælges hvert år)
  1. Revisor i 2016-2017 var Niels Mikkelsen & Egon Sørensen.
   Begge blev genvalgt.
  2. Revisor suppleanter 2016-2017 var Tage Jensen og Kaj V Pedersen
   Kaj V Pedersen blev genvalgt. Og Anton W blev valgt som anden suppleant.
    
 5. Eventuelt
  Ingen punkter bragt op.
 
 
Bilag
 
 
Formandens beretning v/Leif Nygaard
Så er der igen gået et år, 2017 var jo året hvor Multihuset skulle stå færdig, men sådan er det jo desværre  ikke gået, som vi jo alle ved, Petersmindehallen brændte jo ned i februar måned.
Det gav jo lige med et, en masse udfordringer for de afdelinger der havde deres dagligdag i hallen. Det var sådan at da hallen brændte ned var jeg på ferie, og jeg havde ikke nogen mulighed og gøre noget, der var bud efter mig, men jeg var på Galapagos.
Forbi jeg lige nævner det i min beretning er fordi, da jeg kom hjem var der taget hånd om alt, hvor skulle man træne håndbold, gymnastik, badminton osv. Der var taget hånd om pressen, og det viser jo at vi er en forening der kan tage nogle beslutninger i sådan en svær tid.
De leder der tog ansvar vil jeg gerne takke, da det viser, at vi har gode leder i Hover IF der tør tage ansvar, og det er lige i min ånd.
Nu langt om længe er der nu taget beslutning om hvad der skal ske vedr. opførsel af den nye Petersmindehal. Fritid er selvfølgelig inviteret med ved bordet, når de nye streger til hallen skal slås, hvor meget indflydelse vi får må tiden vise, men en ting kan jeg love jer,  vi presser på med at få så mange af vores forslag igennem som muligt.
Selve Multihuset tog heldigvis ikke så meget skade ved Brænden, og det er min opfattelse at det køre godt med de afdelinger der bruger den.
De folk der var omkring byfesten ( Urhøj fester ) er så småt begyndt at røre på sig igen, og det er jo godt, da det er min opfattelse at beboerne i Hover mangler noget som man kan samles om i en weekend.
Det nye klubhus fungerer jo også, både når der spilles bold, men også når der skal holdes møde i andre afdelinger i Hover IF. Så der skal lyde en stor tak til Tommy og co. I kiosk udvalget for den gode services i yder når vi bruger Reden.
Fodbold afdelingen køre også stille og roligt, men de har da udfordringer, finde frivillige til bestyrelse, træner, men det er nok generelt i alle sportsgrenen. I mit virke i Vejles Idrætsråd arbejder jeg også ihærdigt på at påvirke det politiske system, med at det snart må være os, der står for tur til tilskud til en kunststofbane, men jeg ved, at tanken er søsat i fodbold afdelingen, opgaven er i sin enkelthed at få rejst nogle midler til projektet.
Vi havde på sidste Hovedbestyrelse møde i onsdags, er par punkter på dagsordenen hvor vi gik regnskab og budget igennem i de forskellige afdelinger, det ser rigtig fornuftig ud, hvis man lige ser bort fra fodbold, som har haft store udfordringer på kassere posten. Men da fodboldafdelingen har været så heldig at overtale Lau til kasserer jobbet, tør jeg godt i aften sige at næste år, er der styr på faktura mm.       
  
Tak til alle vores trofaste trænere og ledere. Uden jer ingen klub. 
Tak til alle vores sponsorer.
Tak til vores ansvarlige WEB Administrator Erik Schousboe for en flot hjemme side.
Og ikke mindst til mine to kollegaer i forretningsudvalget Tina og Tina for et godt samarbejde.
 
Håndbold v/Lone Søklint
Året startede vanen tro med vores træneropstartsmøde, hvor vi fik en god snak om, hvordan vi benytter hallen - og hvorledes vi på bedste vis hjælper hinanden til at sikre en velfungerende håndboldafdeling.
 
Årets første aktivitet var Skolehåndbold. Skolehåndbold har udviklet sig til lidt af en tradition, hvor vi på effektiv vis får vakt de yngre børns interesse for håndbolden. Vi valgte her at invitere alle 1. og 2. klasserne på Petersmindeskolen. Så tilbage i august måned havde vi ca. 150 børn fra disse klasser til Skolehåndbold i Petersmindehallen.
Igen i år fik vi stor hjælp af ”det grå guld” i håndboldafdelingens netværk. Vi føler os utroligt privilegerede at have et sådan netværk, der velvilligt stiller op, når der er brug for nogle ekstra hænder. Det var en fantastisk dag – med en masse smil og dejlige børn.
 
Håndboldudvalget konstituerede sig i det tidlige efterår. Udvalget sagde goddag til Mette Kristensen. Herudover fortsatte udvalget med deres vante poster.
 
Udvalget har gennem året mødtes engang hver måned for at opretholde fokus og løbende klare foreliggende opgaver. Alle medlemmer byder sig til, så det har igen i år været en fornøjelse, at vi har formået at løfte i flok. Det har været en stor fornøjelse som formand at deltage i et udvalg, hvor opgaverne bliver løftet væk i et fælles ønske om at fordele arbejdsbyrden på bedste vis. Så et stort tak til udvalget
 
Tilbage til den forgangne sæson, som bar præg af, at der var dygtige trænere for alle hold, hvilket sikrede stabil og veltilrettelagt træning og turneringsafvikling. Også i år opnåede alle hold flotte resultater.
 
Sæsonen sluttede af med at all hold tog til Kia Cup i Vejen/Brørup. Også i år var AKT69 med til at forsøde denne oplevelse for spillerne i form af et kærkomment bidrag. Tak til AKT69 for det.
Vi blev i februar måned alvorligt udfordret, da hallen brændte ned til grunden og vi i løbet af vinterferien skulle have fundet muligheder for, at kunne træne resten af sæsonen. Dette lykkedes dog med stor hjælp fra alle omkring klubben, som alle var interesserede i at få dette til at ske. Stor tak til alle for den hjælp.
Dette betyder også at vi nu ved at de næste to sæsoner kommer vi til at skulle træne i andre haller i Vejle og det er heldigvis lykkes at få det samlet i DGI huset for alle holdene, så nu håber vi bare at det ikke betyder for meget for medlemsantallet i klubben.
Og så vil vi alle bare glæde os til der står en splinterny hal i august 2019.
I år valgte vi at afholde et træner arrangement for alle vores dygtige trænere, for at sige dem tak for deres store indsats. Vi var ude at spille minigolf og spise efterfølgende og det var rigtig hyggeligt. Der var et stort fremmøde, som beviser at det kan vi sagtens gøre igen. Tusind tak skal lyde til vores trænere. Uden dem ingen håndbold.
Økonomien i håndboldboldafdelingen hænger godt sammen. Det skyldes ikke mindst det arbejde som ungdomsafdelingen yder. Ligesom de forrige år har alle U10, U12 og U14 spillere været ude med affaldsposer i september måned. Jørgen Søklint har styret omdelingen med sikker hånd, hvilket han fortjener stor ros for.
Tak for en god sæson.
 
Badminton v/Kim Nissen
Badminton-sæsonen 2016-17 startede med vores årlige generalforsamling, hvor der igen ikke dukkede nogle medlemmer op. Forud for generalforsamlingen afholdte foreningen et træner opstarts møde hvor vi fik vendt hvilke tiltag og investeringer vi i foreningen kunne foretage. Tilmeldingen til sæson 16/17 viste en flot tilgang på ungdoms siden. Dette skyldes især at klubben igen i år havde et samarbejde med DGI og skolen, som gjorde, at rigtig mange unge i indskolingen blev interesseret i at prøve kræfter med badminton sporten. Derudover blev der igen i år arrangeret Badmintonsportens dag i Petersmindehallen.
Desværre fik vi ikke den afslutning på sæsonen, som vi havde ønsket os. Petersmindehallen nedbrændte og vi var nødsaget til at finde alternative spillesteder. Der blev hurtigt skabt kontakt til VBTK, som var meget behjælpelige med finde nogle tider til os både for motion og ungdom. En stor tak skal lyde til Tom Fejsø for den store hjælp. Vores ”Pizza/badminton” event blev da også afholdt, denne gang bare i Vejle Badminton Hal. Det var også her vi afholdte vores årlige klubmesterskab, som bød på lidt færre kampe end normalt, men dette til trods have alle en hyggelig dag.
Regnskabet for sæsonen 2016-17 viste et overskud på ca. kr. 3.300,- mod et budget på 600,- kr., hvilket må siges at være flot, da vi pga. branden var nødsaget til at investere i nye rekvisitter og bolde. Kontingent indtægterne nåede op på kr. 49.900,- som var 1.800,- kr. over budgettet. Den likvide beholdning ligger stadigvæk på et meget fornuftigt niveau, og i næste års budget forventes derimod et underskud, pga. af manglende kontingent indtægter.  
 
Gymnastik v/Kristina Klavsen
Beretning tilbage fra marts 2017 hvor Gymnastik havde deres medlemsmøde:
 
Vi har stadig flere børn som gerne vil gå til gymnastik i vores forening, hvilket vi er så glade for.
Vores udfordring er, at vi ikke har haltider nok/hold nok til alle de kære børn. Vi har mange børnehold med ventelister, som vi håber kan løse sig til kommende sæson, hvor Multi-huset står færdigt. Det arbejder vi i gymnastikudvalget målrettet på.
Det var kun vores MGP 0-1 klasse, hvor der var for få børn til at fortsætte sæsonen ud. Holdet blev lukket til efterårs ferien.
I oktober var vi en lille gruppe instruktører som tog til Herning, hvor DGI afholdte en inspirations-weekend.
Det var en super weekend med masser af gymnastik, fitness og socialt samvær.
Vi nåede lige at få vores nye instruktør-veste inden afgang.

I denne sæson har vi lejet Rosborg springcenter 2 søndage til vores springhold fra 5 år og op efter. Det har været en stor succes for alle gymnaster og instruktører. TAK til Jørgen Pripsøe for at stå for det.

Vi arbejder stadig på at få vores løbehold i Hover IF. Da der er stort frafald har vi udsat vores projekt GORUN med DGI. I stedet har vi arbejdet på at få løb op at stå. Vi har 3 gode instruktører, som gør en fantastisk indsats. Nu starter sæsonen op igen 1. marts 2017, og vi håber at I vil bakke op om vores løbehold.
TAK for opbakningen til vores traditionelle arrangementer.
Zumba Event d. 8. januar2017 var flot besøgt af 50 deltager. I år var der præmier,
og stor TAK til alle sponsorer til disse flotte præmier.
Fastelavnsfesten d. 19/2 blev aflyst pga. vinterferie og flere afbud blandt vores frivillige. Vi valgte på et instruktørmøde i januar, at udsætte arrangementet til næste år.
Den 5/3 skal juniorholdet lave opvisning i DGI HUSET, og den 18. marts lukker vi sæsonen af med vores forårsopvisning. Den skulle være afholdt i Petersmindehallen. Den 13. februar stod vi alle op til et kedeligt og trist syn af en nedbrændt hal. Vi har fundet en anden løsning, og der bliver afholdt opvisning.

TAK til nabo-idrætsforeninger og DGI for jeres støtte, hjælp af haller, og lån af inventar i denne tid.
Kommende sæson ser pludselig helt anderledes ud end vi havde forudset. Nu skal ærmerne trækkes op i den kommende sæson for, at vi i fællesskab kan få de bedste rammer for alle aktive
i Hover IF -  i vores kommende Petersmindehal.
TAK til alle vores gymnaster/løbere, instruktører, hjælpeinstruktører & udvalgsmedlemmer for en god sæson. Stort tillykke til Gitte Bendixen, som blev ÅRETS INSTRUKTØR I HOVER IF.
 
Fitness v/Michael Jensen
Sæsonen 16/17 startede med at vi lukkede pr. 1.sep. 16 pga. af ombygning af hal/multihal.
Vi lå så helt stille i 5 mdr. inden vi fik et dejligt lyst lokale i det tidligere cafeteria klar i slutningen af jan-17. Vi brugte så nogle uger på at gøre det hele klar, med at flytte alt udstyret fra depot i kælderen op på 1 sal og få det monteret og forskellige ting hængt op, bestilt spejle og lign.
Stor tak til alle hjælperne.
Vi var så nærmest helt klar og hjælperne var så småt begyndt at træne lidt de sidste dage inden vi skulle åbne officielt.  Åbningen skulle være tirsdag i vinterferien og vi glædede os alle efter 5-6 mdr. pause og det var et rigtigt fedt rum vi har fået.
Men det gik jo som alle jo ved ikke helt som vi havde håbet. L
Men vi ser frem til at måske at få endnu bedre faciliteter fremover, selvom det er en langtrukken affære.
 
 
Svømning v/Birgitte Lyngsøe
Afholde medlemsmøde i Marts.
I svømning har vi haft udskifting på forskellig poster her under formandsposten.
Der altid nogle forskellige ting som lige skal på plads når der kommer nye til, men vi er kommet godt i gang med sæsonen.
Vi har rigtig god tilslutning på vores børnene hold. Her prøver på at finde løsninger til at komme af med vente lister.
Vi er ved at få samarbejde med skolen op og stå så vi fremover deler redskaber og der med kan have fælles indkøb.
Det tror vi på er en rigtig god løsning.
 
Softball v/Anton
Startede i April måned med de første hold – 1 voksen og 1 børnehold
Har fået støtte fra Softball forbundet til opstarten.
 
Fodbold v/Erik Hegaard
Har haft en del arbejde med at få genetableret senior og ungdomsudvalg. Også udskiftning på formandsposten i selve fodboldudvalget, hvor Stinne stoppede midt og Erik tog over.

Senior 63 medlemmer - 5 senior hold Herrer serie 3, 4, 5, 6 Damer serie 1
Ældre 56 medlemmer - +32 +40, veteraner og søndagsspillere
Ungdom 291 medlemmer – Piger U4 til U15, Drenge fra U4 til U13

Senior
Herre Senior 1.hold fik ny træner – Lasse Kronborg. Herre Senior 2. hold fik ny træner – Jonas. Ingen oprykninger hvilket ikke var tilfredsstillende. Dog var 1. og 2. holdet med i topspillet. Forventningen til efteråret er oprykning for 1. og 2. holdet.

Dameholdet blev genstartet sidste efterår og klarede sig fantastisk. Der satses ikke på en oprykning, men at blive i serie 1.


Ungdom
I foråret 2016 startede Anders Hansen op for nye hold i de yngste årgange. Stor succes hvorefter der i ny sæson blev splittet ud på 3 årgange. Stor opbakning fra forældre til at træde ind som trænere.
Vi havde også i nogle år haft et hul i pigeholdene, hvor i sidste sæson blev opstartet U7-10 pigehold. Tak til Erik Bregnhøj. Det startede i det små men kan se at der i denne sæson allerede er 27 medlemmer.
Det var også ved starten at sidste sæson vi desværre ikke kunne få spillere nok til vores U14/15 drenge. Vores U16 spillere, hvor mange skulle på efterskole, havde man gjort en kæmpe indsats for at holde liv i holdet og havde etableret et samarbejde med Jelling. Dette samarbejde fungerede desværre ikke så godt og blev opløst slut efterår. Der har ikke været et U16 siden.
Vi har i ungdomsudvalget drøftet hvad årsag kan være til at det er så svært at holde på de unge teenagere, Vi vil gerne kunne tilbyde fodbold i alle årgange helt fra de helt små og op til dem der har mere grå hår.
For at vi kan have en solid seniortrup så er der også behov for at der suppleres med nye spillere fra ungdom.
Vi har derfor igangsat et udviklingsforløb sammen med DGI med støtte fra Vejle Kommune. Vi havde første møde før sommerferien hvor der kom gode emner på op samt der blev etableret en projektgruppe. Projektgruppen og DGI skal mødes igen i uge 40 og jeg håber her at man vil kunne gå i dybden med hvad der skal til for at holde på fodboldspillere når de når teen age alderen.

Tak til alle sponsorerne, vi har mange trofaste sponsorer som med bandereklamer støtter os år efter år.

Det forgange år var det første år i det nye klubhus. Super indvielses dag tilbage i 2016. Indretning fundet sted løbende igennem 2016 og 2017, og fortsætter også i kommende år.
Vi har igennem donationer, fonde og sponsorater fået indsamlet 160.000, vil skal bruge 190.000.
 
Urhøj Fester
Har ligget lidt stille de seneste par år, men var på vej med fest i sommeren 2017, som dog blev aflyst pga. Petersmindehallens brand.
Overskud på 21.000 opnået til løbs-arrangement i foråret i stedet for. Meget tilfredsstillende.
 


Magasinet Udspil

Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle