Referat 2018


Generalforsamling Hover IF, Tirsdag d. 9. Oktober 2018, kl. 20:00 – 21:00 i Klubhuset
 
Antal fremmødte: 15


Referat
 
 1. Valg af dirigent
  Lehna Holm blev valgt til dirigent.
  Lehna konstaterede at generalforsamlingen var varslet korrekt (14 dage før) via hjemmesiden, og planlagt til afholdelse i september/oktober måned som vedtægterne foreskriver.
   
 2. Formandens og udvalgsformændenes beretninger
  Se bilag

  Hovedformanden, Leif Nygaard aflagde beretning, og der var ingen kommentarer til denne.
  Derefter aflagde alle afdelingerne egen beretning.
   
 3. Årsregnskabets fremlæggelse og godkendelse 
  Tina Vernegren fremlagde hovedpunkter fra årets regnskab som viser et samlet overskud på 404.000 kr mod budgetteret overskud på blot 35.000. Det skyldes primært de forsikringspenge vi har fået for tab af driftsomkostninger, plus donation fra SIV støttefond og ikke-brugt bonus fra Sport24. 

  Regnskabet blev godkendt.
   
 4. Budgetfremlæggelse for kommende år
  Der budgetteres med samlet set samme niveau af indtægter og driftsomkostninger på tværs af alle afdelinger som i det forgangne år, men idet vi i den kommende sæson vil åbne ny Petersmindehal og dermed etablere motionsafdelingen på ny fra bunden, får vi brug for nogle af de penge vi har sparet op, og der budgetteres derfor med et underskud på 134.000.
   
 5. Indkomne forslag (skal sendes 8 dage forinden mødet til formanden)
  Ingen forslag var indkommet.
   
 6. Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg og suppleanter (2 år ad gangen).
   
  1. På valg i forretningsudvalget var formand Leif Nygaard og sekretær Tina Petrowsky, som begge blev genvalgt
    
  2. Valg af 2 forretningsudvalg suppleanter (vælges hvert år)
   2017-2018 suppleanter var Erik Petersen og Lone Søklint.
   Begge blev genvalgt.
    
 7. Valg af 2 Revisorer og 2 Revisor Suppleanter (vælges hvert år)
   
  1. Revisorer i 2017-2018 var Niels Mikkelsen & Egon Sørensen.
   Niels Mikkelsen blev genvalgt som 1. revisor. Egon stopper.
   Bo Jensen stillede op og blev valgt som 2. revisor.
    
  2. Revisor suppleanter 2017-2018 var Kaj V Pedersen & Anton Weijsenfeld.
   Til kommende sæson blev Flemming Kjær Buhl valgt, og vi vil arbejde på at ændre vedtægterne til at vi fremover kun skal have én revisor suppleant.
    
 8. Eventuelt
  Ingen punkter bragt op.
 

BILAG
 
Hoved Formandens beretning v/Leif Nygaard
Så er der igen gået et år, 2018 er jo året hvor Petersmindehallen for alvor er begyndt at blive opbygget igen, og vi glæder os allerede til sidst på året 2019, at kan tage den I brug, indtil nu er samarbejdet gået næsten smertefrit med skolen samt Vejle Kommune. De bump på vejen som er opstået, er følgende : vi gav afkald på en festsal. Blev mundtligt lovet at vi kunne bruge Multihuset til fest mm. Det viser så er de ikke kan holde aftalen, og det er vi skuffet over.
Derfor har arbejdet gruppen, som varetager Hover IF interesser ved Birthe og Lone samt undertegnede bedt om et møde med Vejle Kommune samt skolen. Så må vi se hvad de siger.
 
Det nye klubhus ( Reden ) til fodbold fungerer jo også. Det har jo også fungeret som møde lokale, når vi skal holde møde i hovedbestyrelsen, så må vi jo se når hallen igen står der, om vi flytter derover igen, for med den services som Tommy og co. yder, så kan vi da overveje og blive her, stor tak til kiosk udvalget for den gode services i yder når vi bruger Reden.
Fodbold afdelingen har jo også fremtidstanker om kunststofs baner, til det kan jeg sige at i er på listen i Vejle Kommune.
Genneralt syntes jeg at alle afdelinger i Hover IF køre godt, jeg har i det forløbende år ikke hørt noget negativt, så jeg går ud fra at det er godt nyt. 
Af store udfordringer vi i forretningsudvalget er blevet pålagt, er persondataforordningen, og det er selvfølgelig noget vi skal tage alvorligt, men Tina Petrowsky har informeret alle i hovedbestyrelsen hvordan man i store træk skal håndterer ordningen. Kæmpe arbejde Tina har gjort her, Så her er Hover IF også foran mange andre foreninger. 
Der er også hele tiden justeringer med Conventus, men som sagt før er det et utrolig godt værktøj som vi ikke kan undvære.
Vi er blevet kontaktet af et firma der har fået til opgave at lave en brochure til Lido Cafeen, denne brochure vil stå på samtlige borde i Cafeen. De har så spurgt Hover IF, om vi som den eneste idrætsforening kunne tænke os at få en hel A4 side i den. Det har vi sagt ja til, varehed på sådan en reklame er 1 år.  
Fremtiden, ja, vi glæder os alle til at få  hallen åbnet igen, sådan vores indendørs aktiviteter kan få deres hjemmebane igen, håber også at hallen kan bruges til andet, privatfester – Byfest mm, det var vi blevet lovet af Vejle Kommune.
E- sport spøger jo også, det vil med 100% sikkerhed også blive et tema for os, men for at det skal blive til noget kræver det en tovholder, og han / hun er der ikke lige i øjeblikket.      
Tak til alle vores trofaste trænere og ledere. Uden jer ingen klub. 
Tak til alle vores sponsorer.
Tak til vores ansvarlige WEB Administrator Erik Schousboe for hjemme side.
Og ikke mindst til mine to kollegaer i forretningsudvalget Tina og Tina for et godt samarbejde.

Håndbold v/Mette Kristensen
Året startede med træneropstartsmøde, hvor vi fik en god snak om, hvordan vi klarer os igennem en sæson uden vores egen hal, og hvordan vi på bedste vis, hjælper hinanden til at få en god sæson for vores medlemmer, og sikre os en velfungerende håndboldafdeling.
Årets første aktivitet var at familien Gade, inviterede børn fra 1. og 2. klasse til en håndboldtræning i skoletiden. Det var en stor succes, og gav en masse spillere til vores U8 hold. Så stor tak for det initiativ.
Håndboldudvalget konstituerede sig i det tidlige efterår. Udvalget sagde farvel til 4 udvalgsmedlemmer, Charlotte Lange, Charlotte Nielsen, Dorthe Hansen og formand Lone Søklint, som alle i en årrække har udført et stort stykke arbejde for Hover håndbold, hvilket de skal have stor tak for. Når vi sagde farvel til nogle, sagde vi heldigvis også velkommen til nye udvalgsmedlemmer. Vi sagde velkommen til Anja Høy, Rasmus Jakobsen og Britt Gindeberg og formandsposten blev overtaget af undertegnet.
Udvalget har gennem året mødtes ca. en gang hver måned, for at opretholde fokus og løbende klare foreliggende opgaver. Vi har også brugt møderne på, at få fordelt de forskellige arbejdsopgaver, der skal løses i et håndboldudvalg. Det har været en fornøjelse som formand, at deltage i et udvalg, hvor alle medlemmer byder ind og er klar til at få opgaverne løst. Så et stort tak til udvalget.
Tilbage til den forgangne sæson, som bar præg af de udfordringer vi har haft pga. manglende hal. Takket være en flok dygtige trænere for alle hold, har vi sikret vores spillere en god sæson, med stabil og veltilrettelagt træning og turneringsafvikling. Flere hold opnåede flotte resultater.
Sæsonen sluttede af med, at flere hold deltog i KIA-cup midt i april. Nogle hold klarede sig bedre end andre, men fælles for alle hold var, at både spillere og trænere havde en rigtig hyggelig tur. Også i år var AKT69 med til at forsøde denne oplevelse for spillerne i form af et kærkomment bidrag. Stort tak til AKT69 for det.
Der er ingen tvivl om, at klubånden stor sin prøve i denne tid, hvor vi ikke har vores egen hal. Vi var dog så heldige, at alle vores hold fra u10 og op har haft træningstid i DGI, hvilket har været rigtig godt. Dog blev vores hjemmekampe afviklet i mange forskellige haller i Vejle. Det giver lidt mere arbejde, da vi har været nødt til at transporterer alt stævnegrej fra hal til hal. Derudover er vi også blevet mødt af flere forskellige typer tidtagersystemer. Hvis vi skal tage noget positivt med fra det, så ved vi i hvert fald hvilke systemer vi ikke skal have. Forplejning til tilskuerne har også været lidt svært, da det kun har været os der har været i hallen og dermed har der ikke været åbent i kioskerne. Vi forsøgte os dog en enkelt gang at medbringe noget vi kunne sælge, men det har givet en masse ekstra arbejde og ikke nok salg til at det kunne løbe rundt. Medlemstallet har heldigvis været stabil i den forgangne sæson og det skyldes klart, at vi har haft nogle forældre, der har været villige til at køre deres børn i DGI-huset og det er vi rigtig glade for.
Når man oplever alle disse udfordringer, så glæder man sig endnu mere til at vores nye hal står færdig, forhåbentlig midt i april 19.
Da sæsonen var slut, valgte vi endnu engang at inviterer alle vores trænere til et afslutningsarrangement, for at sige tak for deres store indsats. Vi spillede minigolf og efterfølgende spiste vi. Der var rigtig god tilslutning til afslutningsarrangementet og vi havde en rigtig hyggelig aften. Tusind tak skal lyde til vores trænere. Uden dem ingen håndbold.
Denne sæson har ikke budt på meget nytænkning i forhold til håndbold, da det har været for uoverskueligt for os, men håber på at vi kan tilbyde nogle nye tiltag næste sæson. Vi har bla. snakket om trilletrolle håndbold, kortbane og five a side og håndboldfitness, så vi kan få nogle af de ”gamle” håndboldspillere tilbage på håndboldbanen. Er der nogle, der har gode ideer, så tager vi gerne imod.
Økonomien i håndboldafdelingen hænger godt sammen. Igen i år har vores U10 og U12 hold været ude med affaldsposer, som har givet penge i kassen til hånboldklubben. Stor tak til de forældre og spillere der har været på arbejde. Jørgen Søklint har styret omdelingen med sikker hånd, hvilket han fortjener stor ros for.
Tak for en god sæson
 
Badminton v/Kim Nissen
Badminton-sæsonen 2017-18 startede med vores årlige generalforsamling, hvor der ud over bestyrelsen også var mødt to menige medlemmer op. Tilmeldingen til sæson 17/18 viste en stor nedgang i medlemstallet også mere end vi lige have forventet, da der inden sæson start var udsendt et spørgeskema, som indikerede at der stadigvæk var stor opbakning til at spille badminton i Hover Badminton Klub på trods af omstændighederne. På ungdomssiden er det især de lidt ældre børn som vi mere eller mindre helt har mistet, mens vi næsten har kunnet fastholde de yngste årgange. Traditionen tro afholdte vi vores ”Pizza/badminton” event, hvor vi i samarbejde med DGI huset fik spillet lidt badminton og spist lidt hjemmelavet pizza. Klubmesterskabet blev igen i år afholdt i Badminton Hallen på Jagtvej, desværre kun med deltagelse af ungdomsspillere, da der slet ikke var opbakning fra senior/motionisterne. Trods dette blev det et vellykket arrangement med mange fine præmier til alle.
På senior/motion siden kan det nævnes at vi i år ikke har nogle seniorer, mens der har været en nedgang på motionister på ca. 25%. Hover Badminton Klub indgik et samarbejde med Søndermarkens BK, som betød at vores senior spillere kunne spille på deres tider og vice versa, så vi kunne få lidt flere tider og flere spillere at spille imod. Desværre må vi sige at det ikke blev nogen succes, da klubben mistede alle spillere fortrinsvis til netop Søndermarkens BK!
Regnskabet for sæsonen 2017-18 viste et overskud på ca. kr. 29.244,15,- mod et budget på minus 14.240,- kr., hvilket må siges at være tilfredsstillende. Vi har nydt godt af de forsikringspenge der er indkommet. Det skal endvidere også siges at der ligger en udgift på 8.850 på materiale som ikke vedrører Hover Badminton Klub og vil derfor blive indtægtsført igen i det regnskabsåret 2018-19. Kontingent indtægterne nåede op på kr. 25.700,- hvilket ca. er 24.000 mindre en året før, og ca. 10.000 mindre en budgetteret. Den likvide beholdning ligger stadigvæk på et meget fornuftigt niveau, og i næste års budget forventes overskud på 9.760,-.
 
Gymnastik v/Kristina Klavsen
Det har været en god sæson på mange områder. Første sæson hvor vi har brugt Multihallen til alle vores springhold, hvilket har givet tid/plads til flere hold og flere gymnaster på holdene.
Vi har de seneste sæsoner været udfordret på ikke at have plads nok på vores børnehold. Vi så frem til at kunne løse den udfordring med Multihallen. Men så manglede vi instruktører, som gjorde at vi måtte slå hold sammen og desværre lukke vores FLYV5 og juniormix hold i denne sæson. Derfor har vi stadig ventelister på mange af vores børnehold.
Vi er ikke faldet i medlemstal, og vi kan se frem til sæsonens højdepunkt, når vi 25. marts 2018 afholder opvisning i vores naboforening Jelling, Gormshallen. Tak til Jelling for samarbejdet, lån af hal og af redskaber til denne dag.

Udvalget har sammen med DGI i denne sæson gået i gang med et projekt ”foreningsudvikling” Det har været spændende, og vi har afholdt gode instruktørmøder med gode dialoger og inputs.
Det vil fortsat være på dagsorden kommende sæsoner.

Der har været rigtig mange møder i denne sæson med vores kommende hal, redskaber til multihal, ny nøgleordning, kommunemøder, møder med skolen mv. Alle har været positive, og bakket op omkring de tiltag og idéer der har været på bordet.

Da vi mangler vores hal, så er der mange traditionsrige arrangementer, som ligger i dvale. Vi ved at der er efterspørgelse på vores kære juletræsfest og fastelavnsfest.
Vi skød 2018 i gang med ZUMBA EVENT for 5. år i træk. Over 50 aktive havde et par gode timer i Multihallen, og der var flotte præmier på indgangsbilletten. TAK til alle sponsorer.
25. november afholdte vi for første gang YIN YOGA i gymnastiksalen. Det gik fint og vil bestemt være et tiltag som bliver gentaget. Vi afholdte det på samme tid, som der var MINI LAN-party for børnene i Mulithallen.
Igen i år har vi været så heldige at leje Rosborg 2 søndage. Alle vores store springhold har fået
2x 2 timers ekstra træning i en stor hal med springgrav. Stor succes for både instruktører og gymnaster.
 
Vores løbehold vokser stille og roligt. Vi tænker forskellige tiltag for at gøre det større og få flere medlemmer. Det er et hyggeligt hold, som efter få år allerede har traditioner med diverse løb bl.a. Munkebjerg og deres lokale ”juleløb”. En af drivkrafterne bag løbeholdet er, Kenneth.  Kenneth blev overrasket en mørk kold tirsdag aften efter træning af AKT69, som overrakte ham pokalen og titlen som ÅRETS TRÆNER. STORT TILLYKKE ENDNU ENGANG.

TAK til alle vores gymnaster/løbere, instruktører, hjælpeinstruktører & for en god sæson.
 
Fitness v/Michael Jensen
Ingen aktivitet i den forgangne sæson pga manglende Petersmindehal.
 
Floorball v/Lars Ryom
I den forløbne sæson har vi haft et ungdomshold og et herrehold.
Vores ungdomsholdet spiller i Multihallen og det har været en god oplevelse, selvom manglen på bander har betyder at mere kreative løsning må tages i brug. Vi har de seneste år ligget på ca. 17 børn og det er meget passende i forhold til Multihallens nuværende størrelse.
Ungdomsholdet har løbende mulighed for at deltage i Kidzliga-stævner rundt omkring i regionen.
Vores herrehold har siden hallen brændte trænet i Jelling, hvor vi har fungeret som en underafdeling af Jelling Tigers. Vi har mødt stor gæstfrihed, men kunne samtidig også konstatere, at mange af de lokale spillere er stoppet. Vi har derfor besluttet, at flytte tilbage til Uhrhøj og spiller i den indeværende sæson i Multihallen. Flytningen vil også betyde, at vi selv atter får mulighed for at opkræve kontingent og dermed forny vores udstyr.
Da der ikke findes andre hold i Vejle by oplever vi løbende at der kommer medlemmer fra andre dele af Vejle og omegn. Dette er selvfølgelig rigtig fint, men vi vil gerne have en lokal grundstamme og det tror vi er muligt fremadrettet.
Vi glæder os rigtig meget til at halbyggeriet står færdigt.
Tak til alle for en god sæson med fine sociale indslag.
 
 
Svømning v/Birgitte Lyngsøe
Vi har haft en god sæson med god tilslutning, der er mange børn som gerne vil svømme på Uhrhøj.
Vi havde medlemsmøde i marts, hvor vi ingen tilslutning havde. Vi var derfor nødt til at indkalde igen, med beskeden om, at hvis vi forsat skulle tilbyde svømning så havde vi brug for hjælp.
Herefter kunne vi byde velkommen til Rasmus og Rasmus og Marianne i bestyrelsen. Marianne er ny kasserer og Rasmus har overtaget hjemmesiden.
Vi kan fylde alle de børnehold vi opretter, men vi har ikke flere haltider og i år har vi ikke fået oprettet alle hold da vi manglede en instruktør, men vi er kommet godt i gang. Vi har nogle dygtige instruktører, som er klar på kanten uge efter uge. Vi arbejde stadig på at få arbejdet i bestyrelsen til at blive rigtig godt. 
 
 
Softball v/Anton
Anton var ikke tilstede denne aften.
 
Fodbold v/Erik Hegaard
Fodboldåret 2017/2018 er særlig kendetegnet ved vi havde en meget regnfuld efterår hvor vi enkelte gange måtte aflyses træninger. Også havde et rigtig tør og varmt forår hvor græsset blev svedet af og der kunne spares på græsslåningen.
Vi har fået færdiggjort flere ting i klubhuset, pokalskab, trænerskabe, projektor i mødelokale, rullegardiner.
 
Statistik
Ungdom 283 (291) medlemmer – Piger U4 til U16, Drenge fra U4 til U14
Senior 54 (63) medlemmer - 4 senior hold Herrer serie 2, 4, 6 Damer serie 1
Ældre 63 (56) medlemmer - +32 +40, veteraner og søndagsspillere
I alt 400 kontingentbetalende medlemmer
 
Ungdom
I efteråret måtte vi trække vores U16 pigehold, da der var for stort frafald. En ærgerlig tendens at vi ikke kan holde liv i de ældste årgange. Projektforløbet med DGI om hvordan vi skal blive bedre til at fastholde de unge kom i gang i efteråret men gik lidt hen og blev en fuser da DGI repræsentanten stoppede. Vi fik dog opfrisket vores målsætning og værdier som klub.
I efteråret var vores U15 piger på fodboldtur til Limone cup. Tak til trænere og forældre som hjalp til på turen.
Vi har igen i år holdt trænerkursus som tæller med i at få en C-træner licens og håber at nogen af de deltagende kunne have lyst til at forsætte med flere kurser i dem retning.
Vi har startet nyt tiltag med salg af kampdragt, hvor spillere kan købe deres eget sæt og få navn på ryggen.
 
Senior
1. holdet Herrer
Efterårssæson 2017:
Spillede i serie 3 og rykkede op i serie 2 ret overbevisende med 37 point. 2. pladsen var Fredericia med 23 point. Taget spillertruppen i betragtning ville andet også være skuffende da vi i efteråret 2016 rykkede ned i serie 3.
Forår 2018:
Med et stærkt hold og en lovende pulje var målsætningen top3. Målsætningen blev indfriet og i sidste kamp mod Gauerslund hvor vi selv kunne afgøre om vi skulle rykke op ende kampen 4-4 og dermed 2. plads. I det korte perspektiv var det en skuffelse, men i det længere løb så vi ind i en kommende sæson med et par profiler som måske ikke ville være der (melvin, zenker, J. Bille, hovmøller, Holm).
Der blev i efteråret skrevet ny kontrakt med Lasse som løber indtil 11.2019
 
2. holdet herrer
Efterårssæson 2017:
Med Muff og Emil i trænerrollen og Jonas P. på sidelinjen med det praktiske var del formelle del på plads. Ligeledes et stærkt hold men som endte på 3. plads.
Forår 2018:
Emil og Muff valgte ikke at forlænge trænerkontrakter samtidig med dette var der lidt usikkerhed om, hvor mange spillere der ville være i foråret 2018 da mange havde meldt ud, at de skulle rejse, studere, flytte og andre personlige ting. Træneren for andet holdet havde vist interesse men valgte at springe fra grundet usikkerheden omkring spiller situationen. Umiddelbart herefter valgte man at lede efter ny træner og viste sig at være en større opgave. Da man havde fundet en træner og meldt det ud til spillerne fortrød den pågældende træner.
Som en nødløsning blev Lars Toft spurgt om han ville stå for træner rollen. Men svær opgave fordi der ikke var mange spillere i opstarten. Og især nogle af de spillere som havde drivkræften i holdet havde valgt at holde pause hvorfor Lars havde opgaven med at motivere spillere.
 
3. holdet herrer
Vi måtte i foråret trække vores 4. hold pga. af for få spillere. Vores 3. hold måtte så kæmpe sig igennem sæsonen på bedste vis men rykkede ned i serie 6.
 
Dameholdet
Fik en lille tilgang af spillere og har nu en stabil trup. Kontrakt er forlænget med Træner Jan Erik Bergholm.
 
Sponsor
Tak til alle sponsorerne, vi har mange trofaste sponsorer som med bandereklamer støtter os år efter år.
 
 
Urhøj Fester
Ingen repræsentanter fra Urhøj Fester tilstede denne aften.
 


Magasinet Udspil

Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle