Referat 2019


Generalforsamling Hover IF,  3. Oktober 2019, kl. 20:00 – 21:00 i Petersmindehallens Cafe

Referat
 1. Valg af dirigent 
  Leif Nygaard tog selv dirigent opgaven.
  Rettidig indkaldelse så formalia blev godkendt.
   
 2. Formandens og udvalgsformændenes beretninger
  Se under bilag
   
 3. Årsregnskabets fremlæggelse og godkendelse
  Ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
   
 4. Budgetfremlæggelse for kommende år
  Ingen spørgsmål til budget. Budgettet blev godkendt.
   
 5. Forslag om justering af Hover IF vedtægter vedrørende nedsættelse af revisor suppleanter fra 2 til 1 person som vælges årligt.
  Forslaget blev godkendt.
   
 6. Indkomne forslag (skal sendes 8 dage forinden mødet til formanden)
  Der var ingen indkomne forslag
   
 7. Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg og suppleanter (2 år ad gangen).
  1. På valg i forretningsudvalget er kasserer Tina Vernegren. Tina modtager ikke genvalg. Lisbeth Kristensen er opstillet til valg

   Lisbeth har trukket sit kandidatur retur.
   Carsten Jensen stillede op som ny kasserer i hovedforeningen og blev valgt.

   Har boet her altid og været aktiv i både badminton og fodbold, både som træner og spiller. Bor på Pallasvej. Er vant til tal, har arbejdet med tal i 30 år.

   Leif takkede for Tina Vernegrens indsats og hun er inviteret med til julefrokosten.
    
 8. Valg af 2 forretningsudvalg suppleanter (vælges hvert år)
  2018-2019 suppleanter var Erik Petersen og Lone Søklint


  Erik og Lone blev genvalgt.
   
 9. Valg af 2 Revisorer og 2 Revisor Suppleanter (vælges hvert år)
  1. Revisorer i 2018-2019 var Niels Mikkelsen (første revisor) & Bo Jensen (anden revisor).

   Niels og Bo blev genvalgt.
    
  2. Revisor suppleanter 2018-2019 var Flemming Kjær Buhl

   Flemming blev genvalgt.
    
 10. Eventuelt

  Ny hjemmeside
  Flemming Kjær Buhl og Anders Møller-Agersnap har sammen med Tina Petrowsky lavet en ny hjemmeside som de har været og præsenterer. 

  De vil gerne mødes med alle web administrator fra alle afdelinger d. 28 oktober 19-21.
Et forslag kunne være at alle formænd og kasserer skal have en hover-if mail.BILAG

 
Hoved Formandens beretning v/Leif Nygaard
Så er der igen gået et år, 2019 var jo året hvor vi fik Petersmindehallen tilbage, der var arrangeret en perfekt indvilgelse, som startede med morgenkaffe og rundstykker skænket af vores lokale bager, derefter var der taler fra borgmestre og andet godt folk, selv TV syd var til stede,  helle hallen var propfyldt, der blev dyrket idræt over det hele, så man kan rolig sige at det var et arrangement der bare klappede. Endnu engang tak til de frivillige der har været med til at det lykkedes.

Der sker også ting og sager oppe på Jellingvej, hvor fodboldafdelingen høre til, ikke nok med at de har fået et nyt klubhus, nu er fodboldfolket også i gang med at få en kunstofbanen op at stå, Vejle Kommune har givet grøntlys til, at de godt vil give et tilskud, så udvalget der er tovholder på opgaven, er i gang med at søge kapital til projektet, vi krydser alle finger for at de kommer i mål med denne store udfordring, så er der firmaer / privatpersoner der vil donere penge til projektet, så høre fodboldafdelingen gerne fra dem.

Når nu vi er ved fodboldafdelingen.

Så vil jeg da godt lige fremhæve en lille solstråle historie, da jeg læste folkebladet d. 7 september, var der en artikel om pige fodbold i Hover IF, der er en træner ved navn Jens Erik Bregnhøj som have fået pigefodbolden til at eksplodere, som avisen skrev. Han startede i år 2012 med få piger, og i dag er der rigtig mange hold og afdelingen fungere, og opskriften har været, FOKUS PÅ BREDDEN OG ALLE ER VELKOMMEN, og det er lige hvad Hover IF skal være kendt for, elitebold må være et andet sted.   

 Ny afdeling er kommet til blandt andet kampsport, det bliver spændene at følge udviklingen på dette projekt.   

Der er lavet en skriftlig aftale med Petersmindeskolen og gymnastikafdelingen i Hover IF med brug af fældes redskaber, sådan der er klare aftaler om økonomi mm hvis noget skal repareredes eller fornyes.

Der arbejdes også på at lave en ny hjemme side, da der har været store udfordringer med at få tilmeldt de unge mennesker til idræt i hallen, vi forventer at det bare klapper næste år med tilmeldingen, da en ny hjemme side skulle være oppe og køre.

Urhøj fester, er kommet i gang igen, og de har påtaget sig denne store opgave at arrangerer Hover IFs 50 års jubilæum, som blev holdt d. 27 og 28 september. Startede med Bankospil om fredagen og fest om lørdagen. Hvor de fremmødte fik en ordentlig en på opleveren, sikke en fest fantastisk, og jeg er dybt imponeret af de ildsjæle, der har lagt rigtig mange timer i dette arbejde, godt gået.       

Hover Ifs støtteforening AKT 69 fyldte også 50 år, også her dejligt med ildsjæle, som har holdt det i gang i så mange år. Tillykke.

Til sidst vil jeg slutte af med at komme med min personlige vurdering af,  hvad det betyder med sådan et idrætsanlæg vi nu kan tilbyde her oppe. Et fodbold anlæg, masser af boldbaner, en kunststofbane på vej og et top morderne klubhus, en helt ny hal med springgrav – fitness rum mm. Det er noget der bliver lagt mærke til når man skal vælge et sted at bo hvis man er tilflytter til byen. Vi kan godt tillade os at være en lille smule stolte på  Urhøj.

Tak til alle vores trofaste trænere og ledere samt WEB Administrator Erik Schousboe. Uden jer ingen klub.  Tak til alle vores sponsorer. Og ikke mindst til mine to trofaste kollegaer Tina og Tina


Håndbold v/Mette Kristensen

Året startede med træneropstartsmøde, hvor vi fik en god snak om, hvordan vi klarer endnu en sæson uden vores egen hal, og hvordan vi på bedste vis, hjælper hinanden til at få en god sæson for vores medlemmer, og sikre os en velfungerende håndboldafdeling.

Håndboldudvalget konstituerede sig i det tidlige efterår. Udvalget sagde farvel til Mads, som i en årrække har været en del af udvalget. Tak til ham for hans arbejde for Hover håndbold. I foråret sagde vi farvel til Britt, som ikke længer kunne få tid til udvalgsarbejdet. Også stor tak til Britt, for hendes indsats i Hover håndbold. Når vi sagde farvel til nogle, sagde vi heldigvis også velkommen til nye udvalgsmedlemmer. Vi sagde velkommen til Camilla Schack Juhl og Kim Dalegaard.

Udvalget har gennem året mødtes ca. en gang hver anden måned, for at opretholde fokus og løbende klare foreliggende opgaver. Vi har også brugt møderne på, at få fordelt de forskellige arbejdsopgaver, der skal løses i et håndboldudvalg. Det har været en fornøjelse som formand, at deltage i et udvalg, hvor alle medlemmer byder ind og er klar til at få opgaverne løst. Så et stort tak til udvalget.

Tilbage til den forgangne sæson, som bar præg af de udfordringer vi har haft pga. manglende hal. Takket være en flok dygtige trænere for alle hold, har vi sikret vores spillere en god sæson, med stabil og veltilrettelagt træning og turneringsafvikling. Tusind tak til alle vores trænere.

Sæsonen sluttede af med, at flere hold deltog i div. afslutningsstævner april. Nogle hold klarede sig bedre end andre, men fælles for alle hold var, at både spillere og trænere havde en rigtig hyggelig tur. Også i år var AKT69 med til at forsøde denne oplevelse for spillerne i form af et kærkomment bidrag. Stort tak til AKT69 for det.

Der er ingen tvivl om, at klubånden stod sin prøve i en tid, hvor vi ikke har vores egen hal. Vi var så heldige, at alle vores hold fra u10 og op har haft træningstid i DGI, hvilket har været rigtig godt. Dog blev vores hjemmekampe afviklet i mange forskellige haller i Vejle. Det giver lidt mere arbejde, da vi har været nødt til at transporterer alt stævnegrej fra hal til hal. Derudover er vi også blevet mødt af flere forskellige typer tidtagersystemer. Heldigvis har vores forældre også taget denne udfordringen med oprejst pande. Tusind tak for det.  Forplejning til tilskuerne har også været lidt svært, da det kun har været os, der har været i hallen og dermed har der ikke været åbent i kioskerne.

Medlemstallet har heldigvis været nogenlunde stabil i den forgangne sæson og det skyldes klart, at vi har haft nogle forældre, der har været villige til at køre deres børn i DGI-huset og det er vi rigtig glade for.

Vi er derfor utrolig glade for, at vi kan se frem til at sæson 19/20 bliver i vores dejlige nye haller.

Da sæsonen var slut, valgte vi endnu engang at inviterer alle vores trænere til et afslutningsarrangement, for at sige tak for deres store indsats. Vi spillede Bowling med efterfølgende spisning. Der var rigtig god tilslutning til afslutningsarrangementet og vi havde en rigtig hyggelig aften. Tusind tak skal lyde til vores trænere. Uden dem ingen håndbold.

Heller ikke denne sæson har, budt på meget nytænkning i forhold til håndbold, da det har været for uoverskueligt for os, men håber på, at vi kan tilbyde nogle nye tiltag næste sæson. Men i sæson 19/20 vil vi forsøge os med håndboldfitness/ five a side.

Økonomien i håndboldafdelingen hænger godt sammen. Vi har købt rigtig mange nye ting i år, da vi var så heldige at få 15.000 fra Carlsberg fonden og igen i år har vores U11 og U13 hold været ude med affaldsposer, som har givet penge i kassen til håndboldklubben. Stor tak til de forældre og spillere der har været på arbejde. Lone og Jørgen Søklint har styret omdelingen med sikker hånd, hvilket de fortjener stor ros for.

Håndboldafdelingen har i en årrække stået for salg af kage kaffe mm. Til Petersmindeskolens skolefest, det job er givet videre til Cafeen.

Vi sluttede sæsonen af med at få en dejlig mail fra Spar Nord fonden, som ville undskylde deres lange svartid, men at de gerne ville give os 40.000 kr. så nu er vi i gang med at finde ud af, hvad de penge skal bruges til.

Tak for en god sæson
 

Badminton v/Kim Nissen
Badminton-sæsonen 2018-19 startede med vores årlige generalforsamling, hvor der ud over bestyrelsen kun var fremmøde af vores nye træner. Tilmeldingen til sæson 18/19 lå på samme lave niveau som sidste år grundet den manglende hal. På ungdomssiden er det især de lidt ældre børn som vi mere eller mindre helt har mistet, mens vi næsten har kunnet fastholde de yngste årgange. Traditionen tro afholdte vi vores ”Pizza/badminton” event, hvor vi i samarbejde med DGI huset fik spillet lidt badminton og spist lidt hjemmelavet pizza. Klubmesterskabet blev igen i år afholdt i Badminton Hallen på Jagtvej – et vellykket arrangement med mange fine præmier.

Igen i år har vi ikke haft nogle senior-spillere, men samarbejdet med Søndermarkens Badmintonklub fortsatte alligevel.

Vores ungdomstræner, Flemming Kjær Buhl, modtog i foråret prisen som ”Årets Træner-/leder” fra AKT69 som et skulderklap for den store indsats han har lagt (og stadig ligger) i klubben. Der skal lyde en stor tak til Flemming og vores nye træner i sæsonen, Kristian Hansen, for deres fantastiske arbejde på ungdomsholdene.

Regnskabet for sæsonen 2018-19 viste et overskud på ca. kr. 26.930-, mod et budget på 29.760,- . Der lå en udgift på 8.850 på materiale som ikke vedrørte Hover Badmintonklub tilbage i 2017 som nu er blevet indtægtsført i dette regnskabsåret 2018-19. Kontingent indtægterne nåede op på kr. 26.450,- hvilket er 750 dkk. mere en året før, og 450 dkk. mere end budgetteret. Dette må siges at være meget godt ramt. Resultatet blev et overskud på 11.240 dkk mod budgetteret 9.760 dkk. Den likvide beholdning ligger stadigvæk på et meget fornuftigt niveau.
 

Gymnastik v/Kristina Klavsen

I 2018/2019 har vi kunne byde VELKOMMEN til mange nye instruktører og hjælpetrænere. 

Lige efter sæsonstart tog vi til DGI Inspiration i Herning. Altid en god oplevelse og med garanti får instruktører, hjælpeinstruktører og udvalgsmedlemmer noget med hjem i rygsækken. Derudover bliver det sociale også styrket.

Igen i denne sæson har der været et fint samarbejde med skolen. DGI samarbejder med skolen igen i denne sæson med projekt "trænerspiren". Hvor elever fra 7.-9. kl. kommer i praktik i foreningen. Så jeg vil gerne takke træner teamet på 1. kl. minispring for hjælpen med dette projekt.

Der var 3 hold som måtte lukke pga. for få tilmeldinger. Endnu engang Flyv5, juniormix og ét af vores zumba hold. Vibeke som har Zumba startede derfor Teen Crossgym op fra efterårsferien. Stor ros til Vibeke og Mads for det initiativ. Der var stor tilslutning til dette tiltag, og hver uge er der 30 drenge og piger 11-14 år, som får 1 times styrketræning!

2019 blev skudt i gang med ZUMBA EVENT i multihallen. Tak til ALLE som støtter op om vores arrangement – aktive, som sponsorer.

Igen i år har vi været så heldige at leje Rosborg 2 søndage. Alle vores store springhold har fået
2x 2 timers ekstra træning i en stor hal med springgrav. Stor succes for både instruktører og gymnaster.
 
Vores løbehold valgte at lukke og slukke for denne gang efter deres lokale ”juleløb” 2018.
Vi har forsøgt med flere tiltag i de seneste år uden at vi har fået større tilgang af medlemmer.
STOR TAK til trænerteamet

Kommende sæson ser vi meget frem til, da vores nye Petersmindehal og multihal vil stå færdige og alle afdelinger igen kan tilbyde idræt lokalt. Vores multihal bliver større, og der er støbt et hul til springgrav. Vi har nedsat et udvalg, som arbejder på sponsorater og fonde til, at vi kan færdiggøre dette projekt. Vi er overbeviste om, at det vil sikre og fastholde vores springgymnaster i fremtiden.

Om lidt slutter denne sæson af med de traditionsrige opvisninger. Vi sender 2 springhold ned til DGI HUSET til vores regionaleopvisning inden vi selv afholder lokal opvisning i Gormshallen. De har endnu engang været søde at hjælpe os med lokale og det praktiske i forhold til forårsopvisningen, hvilket vi er meget taknemmelige for.
Så har vores kassér efter 10 år valgt at stoppe. STOR TAK til Tina Vernegren for din frivillige indsats.
TAK til alle vores gymnaster/løbere, instruktører, hjælpeinstruktører for en god sæson.


Fitness v/Michael Jensen
Endelig skete der noget i vores lille afd igen, efter i et par år at have ligget helt  stille.

Vinteren og foråret gik med at få bestilt nyt nyt udstyr til vores nye og lækre fitnessrum.Vi har haft en super samarbejde med Fitnessgruppen i Århus, hvor vi har købt stort set alt det nye udstyr.

De var hernede under byggeriet for at tage div mål af rummet for at kunne lave en indretningsplan. Har leveret og samlet det hele hernede i løbet af et par dage, så det stod flot og klar til den store åbningsdag i maj.

Vi havde nu brugt stort set alle de penge vi have fået skrabet sammen,men havde jo stadig vores spinningrum som stod tomt, vi måtte jo så gå den tunge gang og bede hovedforening om et lån på 155.000 kr. , som uden de store sværslag gik igennem, det vil vi gerne sig tak for.

Så de blev omsat i 10 Body bike smart+ cykler som også stod klar til åbningsdagen.

Til spinning hører også musik til, kommunen havde installeret et lille musikanlæg i begge rum, men slet ikke noget der er tilstrækkeligt.Så vi ansøgte AKT69 om tilskud til musikanlæg, og endnu engang havde vi heldet med os, så de sponserede 15.000 kr til vores anlæg, tak til AKT 69 det er vi meget taknemlige for.

Selve åbningsdagen gik over alt forventning, undertegnede var selv stukket af til Alsace på cykeltur,så Erik stod med det hele selv, og blev nærmest løbet overende af træningslystne folk der ville meldes ind.Og sådan har det faktisk næsten været lige siden, vi får daglige henvendelser fra nogle der gerne vil meldes ind, vi har pt. 220 medlemskaber og ca 30 på venteliste og der vælter stadig ind. Stor ros til Erik for at styre alle henvendelserne , kordinering af adgangsbrikke med kommunen og udlevering af brikke og sørge for penge i kassen.

Det er gået så godt at vi efterfølgende har investeret  i yderligt  udstyr som ekstra løbebånd,trappemaskine og crosser, samt ikke mindst fået betalt vores gæld til hovedforeningen tilbage.

Det er vores håb at få spinninghold op at køre i løbet af efteråret, vi har i hvert fald haft en mand på instruktørudannelse.

Alt i alt en fantastisk start i de nye lokaler, og vi hører kun posetive tilkendegivelser hele vejen rundt.


Floorball v/Lars Ryom

Vi har haft en rigtig god sæson kronet med genåbning af Petersmindehallen. Vi har haft et ungdomshold og et herrehold.

I forbindelse med åbningen af hallen har vi i samarbejde med kommunen indkøbt rigtige floorballbander. Dette lykkedes med hjælp fra nogle bandesponsorer. Dette har betyder, at vi for første gang i klubbens historie (bortset fra et ophold i Jelling efter branden) har kunnet spille floorball på den helt rigtige måde. Det gør et i forvejen aktivt spil, endnu mere intenst.

Vores ungdomshold spillede i Multihallen inden hallen åbnede og det fungerede ok, selvom den begrænsede plads har betydet at mere kreative løsning måtte tages i brug. Ungdomsholdet har løbende mulighed for at deltage i stævner rundt omkring i regionen.

Vores herrehold flyttede i sidste sæson til Multihallen efter at have trænet i Jelling. Vores håb var, at vi kunne få fat i flere lokale spillere, dette er hidtil kun lykkedes delvist. En stor del af vores medlemmer bor uden for Uhrhøj. Der er dog i det seneste år opstået hold i Skibet, Grejs og Bredballe, så vi er ikke længere det eneste hold i Vejle by. Flytningen tilbage til Uhrhøj betød også, at vi atter fik mulighed for at opkræve kontingent og dermed få indkøbt det nødvendige udstyr.

Tak til alle for en god sæson med fine sociale indslag.


Svømning v/Birgitte Lyngsøe

 
 

Fodbold v/Erik Hegaard
Fodboldåret 2018/2019 er særlig kendetegnet ved at vi kan tilbyde ungdomspillere at købe deres egen kampdragt med navn på. Vintertræning på kunstgræs i ungdom,  Trænerudfordringer på 2. holdet i senior.

Statistik

Pæne stigninger i medlemstal:
Ungdom 329 (mod 283 forrige sæson) medlemmer – Piger U5 til U15, Drenge fra U5 til U15

Senior 57 (mod 54 forrige sæson) medlemmer - 4 senior hold Herrer serie 2, 4, 6 Damer serie 1

Ældre 70 (mod 63 forrige sæson) medlemmer - +32 +40, veteraner og søndagsspillere

I alt 456 (mod 400 forrige sæson) kontingentbetalende medlemmer

Ungdom

Vi har for første gang kunnet tilbyde vintertræning på kunstgræs i ungdom. Der har været positive tilbagemeldinger på dette, selvom man har måttet dele banen for at alle kan få plads.

I efteråret var vores U14-15 drenge på fodboldtur til Limone cup. Tak til trænere og forældre som hjalp til på turen.

Vi har i foråret kunnet tilbyde salg af kampdragt til alle, hvor spillere kan købe deres eget sæt og få navn på ryggen. 125 købte

Vores 3 ungdomsudvalgsmedlemmer Lene, Joan og Erik Bregnhøj valgte efter 3-4 års frivilligt arbejde at stoppe med udgangen af sæsonen. En stor tak til dem for deres indsats.

Senior

1. Holdet

Serie 2 efterår 2018

Starter sæson skidt med nederlag de første kampe. En del af forklaringen kan skyldes, at mange stadig holder ferie og at et par spillere er flyttet til andre byer for at studere. Midt inde i sæsonen bliver nederlag vendt til uafgjort og sejre.  Samlet set ender 1. holdet på en 3. plads hvilket vurderes tilfredsstillende.

Serie 2 Forår 2019

Vi kommer i en nordlig pulje med kamp i udkanten af Århus og i Silkeborg. Dermed nogle hold som vi ikke kendte og vidste ikke hvordan niveauet i puljen ville være.

Det viste sig at være en meget tæt pulje, med enkelte udvalg som gjorde udslaget. Hover IF endte på 6. plads af 8 hold hvilket isoleret set ikke var tilfredsstillende. Havde Hover IF dog vundet den sidste kamp over Bredballe ville vi være 1 point fra 2. pladsen.

6. pladsen betød dog at der skulle spilles play-off om nedrykning. Vi skulle møde 2. pladsen fra en serie 3. pulje. En spændende kamp hvor Hover endte med sejr på 3-2 og undgik nedrykning.

2. Holdet

2. holdet efterår 2018.

Der manglede træner til holdet. I foråret havde Lars Toft stået for holdet samtidig med 3. holdet men ikke en holdbar løsning. I sidste øjeblik sprang en af spillerne på og tog trænergerningen. Tak til Messi. Efteråret er præget af, at seniorafdelingen er blevet en smallere gruppe og det er svært at stille 3 hold hver weekend. En del af spillerne fra 2. holdet ønsker ikke at spille på højere niveau. Der var to kampe hvor der ikke kunne stilles hold med aflysning af kamp til følge.

Ender samlet set på 5. plads af 7 hold.

Forår 2019

Messi stoppede som træner. Efter lang tids søgen i efteråret 2018 blev der til anden første træning efter vinterpausen meddelt, at man havde fundet en ny træner til 2. holdet. Til den efterfølgende træning havde den nye træner meddelt at han ikke alligevel var interesseret.

Dermed står 2. holdet pludselig uden træner og Lasse Kronborg vælger kort tid efter at være træner for både 1. og 2. holdet. Hover If ender igen på en 5., plads af 8 hold.

Damesenior

Damesenior har fået ny træner Berit Jensen, velkommen. De lavede et fint opslag på Facebook hvor de reklamerede for damefodbold i Hover og fik noget interesse på det

Den årlige fodboldafslutning blev sat i system og hvert hold stillede med to spillere til planlægning. Det blev en rigtig god aften med mange deltagere.

Ældre

Tilgang i oldboys så der nu blev tilmeldt et ekstra +40 hold

Sponsor

Tak til alle sponsorerne, vi har mange trofaste sponsorer som med bandereklamer støtter os år efter år.

Så har vi i foråret lavet aftale med Murermester Anders Bove som hovedsponsor, hvilket vi er rigtig glade for.

  

Petersmindehallens Café v/Birthe Navntoft Asmussen
Cafeudvalget blev nedsat ved et møde åbent for alle i cafeen 27. maj 2019. Mange var interesserede og udover udvalget på 7 medlemmer fik cafeen også sine første frivillige blandt de fremmødte på mødet.

Der blev holdt konstituerende møde 17. juni 2019, hvor Birthe Navntoft blev formand og Susi Rebenstorf Bjerrum kasserer.

Cafeen åbnede officielt 15. august 2019 i forbindelse med opstart af både skole og de første idrætsaktiviteter i hallen.

Indtil åbningen har der blandt andet været indkøbt en masse service, maskiner (toaster, slushice m.fl.), spil m.m. for midler modtaget af DGI puljen. Det betød, at cafeen var fuldt udstyret allerede inden åbningen. Det har været en kæmpe fordel og hjælp for det nye udvalg, der så har kunnet koncentrere sig om rekruttering af frivillige, udvikling af sortiment, branding osv.

Inden åbningen havde cafeen haft åben ved to større arrangementer.

Første gang cafeen kom i brug var i forbindelse med åbningen af Petersmindehallen 19. maj 2019. Her lagde op mod 1000 gæster vejen forbi og rigtig mange benyttede lejligheden til at købe noget at drikke og spise. Den dag fik cafeen fantastisk hjælp af folkene bag Uhrhøj Fester, der kokkerede pasta og kødsovs, så alle kunne få noget godt at spise. Så tusind tak for det.

Andet større arrangement var den årlige skolefest, der i år var for alle årgange på én gang. Her solgte cafeen fra flere steder for at fordele kunderne. Det fungerede fint. Cafeen fik hjælp af U17 pigerne fra håndbold.

Cafeen har oprettet sin egen facebookside, hvor godt 400 lokale borgere følger. Der er dd 19 frivillige udover de 7 udvalgsmedlemmer. Cafeen holder åbent mandag, onsdag og torsdag kl. 17-21.30. Efter efterårsferien er det planen også at åbne tirsdag. Desuden holder cafeen åben, hvis der er aktiviteter i hallerne, og der er ønske om, at der holdes åbent. På en almindelig hverdagsaften sælges typisk for mellem 300 og 400 kr. På aftener med kampaktivitet har omsætningen været omkring 1000 kr.

Udvalget har besluttet, at der modtags mobilepay og kontanter (ikke kort). Da der har været udfordringer med bankoprettelse og dermed mobilepay har cafeen indtil nu fået lov at bruge Fitness’ mobilepay. Det har været en kæmpehjælp. Så tak til fitness.

Der har været afholdt et enkelt fællesspisningsarrangement for de frivillige. Stort set alle deltog. Her blev de frivillige blandt andet introduceret for det elektroniske vagtplanssystem Plango, som vi har valgt at bruge. Det fungerer rigtig godt. Foreløbigt er det gået godt med at få vagter besat og byttet ved behov. De frivillige er derudover alle med i en messengergruppe, hvor beskeder kan gives, vagter byttes m.m.

Da cafeen fortsat er meget ny, arbejder udvalget løbende med udvikling af koncept, branding og sortiment.

Tusind tak til alle i Hover If for den store opbakning og støtte i opstarten.


Urhøj Fester v/Kulle
Årsberetningen fra Uhrhøj fester kan ikke fylde ret meget , da vi faktisk slet ikke har fortaget os noget . Eneste punkt er at vi har givet 5000,- i tilskud til nye bolde til fodbold ungdom. Men jeg er glad for at kunne skrive at vi er rigtig godt igang igen.
Men det hører jo næste årsberetning til.
 


Idrætsmagasinet Udspil

Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle