Vedtægter


§1: Navn og hjemsted

 
Foreningens navn er Hover Idrætsforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejle kommune.
 

 

§2: Formål

 
Foreningens formål er at formidle udøvelse og udvide interessen for al idræt i Hover, samt at være et aktiv og et samlingspunkt i lokalsamfundet.
 
Der samarbejdes med andre foreninger og institutioner i lokalområdet, for at fremme formålet.
 

 

§3. Medlemskab


Alle idrætsinteresserede kan optages som medlemmer.
 
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og den enkelte afdelings regler, samt leve op til foreningens formålsbestemmelse.
 

 

§4:  Kontingent

 
Kontingent fastsættes af afdelingsudvalgene.
Det opkræves forud, og for mindst en ½ sæson.
 
Opkrævningen sker ved bankoverførsel, indbetalingskort eller kontant. Ved indbetaling på indbetalingskort gælder kvitteringen som medlemsbevis. Ved kontant indbetaling, skal afdelingen udstede dagsdato-kvittering, som så gælder som medlemsbevis. Ved indbetaling via bankoverførsel, skal dette ske med angivelse af navn og adresse, og et print af overførslen vil gælde som kvittering og medlemsbevis.
 
Ved udmeldelse refunderes indbetalt kontingent som udgangspunkt ikke. Den enkelte afdelings formand eller kasserer kan i særlige tilfælde beslutte at refundere forudbetalt kontingent.
 
 

§5: Restancer

 
I tilfælde af at et medlem ikke betaler kontingent inden udgangen af forfaldsmåneden, sender afdelingen en påmindelse (rykker).
 
Hvis et medlem efter påmindelse stadig ikke betaler sit kontingent, vil sletning af medlemslisten kunne ske, uden at spørgsmålet forelægges for hovedbestyrelsen .
 


 

§6: Udmeldelse

 
Et medlems udmeldelse skal ske til afdelingens formand eller kasserer senest den 15. i en måned med virkning fra udgangen af et halvår.
 
Før udmeldelse effektueres, herunder udlevering af spillercertifikat, skal medlemmet have betalt eventuelt skyldigt kontingent.
 


 

§7: Udelukkelse (karantæne og eksklusion):

 
Et medlem kan udelukkes midlertidigt (karantæne) eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen eller afdelingen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
 
Medlemmet kan udelukkes af afdelingsformanden.
 
Er medlemmet ikke enig i årsagen til udelukkelse, eller i at medlemmet skal udelukkes, har medlemmet krav på at blive hørt, på et afdelingsudvalgsmøde.
 
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende hovedbestyrelsesmøde , og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
 
En hovedbestyrelses beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved almindelige hovedbestyrelses beslutninger
 
Den ekskluderede har mulighed for at klage til specialforbundets appeludvalg, som typisk kaldes ordensudvalget.
 
 

 

§8: Generalforsamling

 
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
 
Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske på Hover IF’s hjemmeside (www.hover-if.dk) med mindst 14 dages varsel.
 
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, herunder forælder/værge til medlemmer under 18 år, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
 
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, dog med undtagelse af afstemning om foreningens opløsning.
 
Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Medlemmer under 18 år udøver deres stemmeret gennem deres forælder/værge.
 
Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning. Dog skal ønske om skriftlig afstemning imødekommes.
 

 

§8, stk. 1: Ordinær generalforsamling

 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år tidligst i starten af september og senest inden udgangen af oktober.
 
Dagsorden er følgende:
 
 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens og udvalgsformændenes beretninger.
 3. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse.
 4. Budget fremlæggelse for kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af hovedbestyrelsens forretningsudvalg og to suppleanter
 7. Valg af to revisorer og en suppleant
 8. Eventuelt
 
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til hovedformanden senest fjorten dage før generalforsamlingens afholdelse.
 

 

§8, stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling

 
Ekstraordinær generalforsamling afholdes når enten flertallet af hovedbestyrelsen ønsker dette, eller mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer over for hovedbestyrelsen fremsætter krav herom med skriftlig motiveret begrundelse.
 
I sidstnævnte tilfælde skal hovedbestyrelsen træffe foranstaltninger til generalforsamlingens afholdelse inden en måned efter begæringens modtagelse. Dagsorden må kun omhandle den eller de sager, som har foranlediget afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.
 
 

 

§9:Hovedbestyrelse

 
Den daglige ledelse af foreningen varetages af hovedbestyrelsen, som består af forretningsudvalget og formændene for de enkelte afdelinger.
 
Hovedbestyrelsen bestemmer ved almindelig flertalsafgørelse om der skal oprettes/nedlægges afdelinger.
 
Personer under 18 år kan ikke indvælges i foreningens hovedbestyrelse.
 
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 §9, stk. 1: Forretningsudvalg

 
Forretningsudvalget består af en formand, en kasserer og en sekretær, som alle vælges på generalforsamlingen.
 
Formand og sekretær vælges for to år i lige år. Kassereren for to år i ulige år.
Genvalg kan finde sted.
 
Generalforsamlingen kan tillade, at hovedbestyrelsen selv vælger formand, sekretær eller kasserer, hvis der på en generalforsamling ikke er blevet valgt kandidater.
 
Suppleanter til forretningsudvalget vælges hvert år.
 
Forretningsudvalget varetager det daglige administrative arbejde og den daglige ledelse af Hover IF’s virke, medens hovedbestyrelsen er at betragte som det besluttende organ.
 
Hovedkassereren har læseadgang til alle afdelingers konti.


 

§9, stk. 2: Afdelingsudvalg

 
Afdelingernes daglige ledelse varetages af de enkelte afdelingsudvalg.
 
De enkelte afdelinger afholder hvert år medlemsmøde med bl.a. valg af medlemmer til afdelingsudvalget på dagsordenen. Genvalg kan finde sted.
 
Hvert andet år vælges formand for afdelingen.
 
Afdelingsformanden indtræder herefter i hovedbestyrelsen.
Den til enhver tid siddende afdelingsformand er medlem af hovedbestyrelsen.
 
Medlemsmøderne er selvbestemmende med hensyn til afdelingsudvalgets størrelse og valgperioder.
 
Reglerne for indkaldelse, og afholdelse af medlemsmøder følger reglerne for indkaldelse og afholdelse af generalforsamlingen. Dog gælder reglerne for møde- og stemmeret alene afdelingens medlemmer, herunder forælder/værge til unge under 18 år.
 
Afdelingsudvalget er selvsupplerende i forhold til udskiftning af udvalgsmedlemmer (dvs det kan foregå imellem medlemsmøderne).
 
I tilfælde af stemmelighed på afdelingsudvalgets almindelige møder, er formandens stemme afgørende. I øvrigt træffer afdelingsudvalget afgørelser ved almindelig stemmeflerhed.
 
Under hensyn til foreningens vedtægter og andre regler, fastsætter afdelingsudvalget selv sin forretningsorden.
 

 

§10: Tegning, fuldmagt og hæftelse

 
Almindelige breve, på vegne af hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget, må underskrives af hovedformanden alene eller kassereren alene eller sekretæren alene.
 
Alle aftaler med banken skal underskrives af mindst 2 personer fra forretningsudvalget.
 
Hovedbestyrelse, forretningsudvalg og medlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Foreningen hæfter alene med sin formue.
 
 

 

§11: Regnskab

Foreningens regnskabsår går fra 1. august til 31. juli.
 
Første regnskabsår efter ændring af regnskabsår omfatter perioden 1. juli 2012 til 31. juli 2013.
 
Hovedkassereren og afdelingskassererne skal føre et ordentligt og omhyggeligt regnskab. Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut på konti lydende på foreningens navn, hvorfra der kun kan disponeres af de af foreningen bemyndigede personer.
 
Foreningens midler må ikke placeres i værdipapirer.
 
Medlemstilskud fra kommunen tilfalder hovedbestyrelsens regnskab, og administreres af forretningsudvalget.
 
Trænere/lederes private konti må ikke bruges som ”mellemled” til økonomiske transaktioner imellem afdelingen og tredjepart.
 
Procedure omkring årsregnskabet:
 
 1. Afdelingerne skal inden udgangen af august aflevere et årsregnskab med bilag til hovedkassereren.
 1. Hovedkassereren skal senest den 15. september aflevere afdelingernes årsregnskab med bilag samt et konsolideret årsregnskab til revisorerne.
 1. Revisorerne skal godkende og kommentere årsregnskaberne samt påtegne og underskrive det konsoliderede årsregnskab.
 1. På det sidste hovedbestyrelsesmøde inden den ordinære generalforsamling, skal revisorerne fremlægge deres kommentarer overfor hovedbestyrelsen.
 1. På samme hovedbestyrelsesmøde, skal det konsoliderede årsregnskab underskrives af samtlige afdelingsformænd.
 1. Det påtegnede og underskrevne konsoliderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.
 
 

 

§12: Revision

 
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.
 
Revisoren skal hvert år i septembermåned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede.
 
Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning.
 
Revisoren har til enhver tid adgang til uanmeldt at efterse regnskab og beholdninger i alle afdelinger.
 
 

 

§13. Vedtægtsændringer

 
Ændring af vedtægterne kan ske på en generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede og personligt fremmødte på generalforsamlingen stemmer for forslaget.
 

 

§14: Foreningens ophør

 
Forslag om foreningens opløsning kan alene fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling.
 
Beslutning om foreningens opløsning kan som udgangspunkt kun vedtages, såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer i foreningen møder personligt på generalforsamlingen og stemmer for forslaget.
 
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal hovedbestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling 21 dage senere.
 
Beslutning om foreningens opløsning kan herefter vedtages, såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede og personligt fremmødte på generalforsamlingen stemmer for forslaget.
 
I tilfælde af hovedforeningens ophør returneres ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.
 
I tilfælde af hovedforeningens ophør tilfalder eventuelle midler først de enkelte afdelinger, fordelt forholdsvist efter medlemstal. Nedlægges alle afdelinger også, fordeles en eventuel formue af den siddende hovedbestyrelse blandt foreninger hjemhørende under Hover sogn.
 
 
Foranstående vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling tirsdag den 18/2 1969 med ændringer efter ordinære generalforsamlinger 29/1 1970, 28/1 1971, 24/1 1972, 24/1 1973, 26/10 1981, 7/3 1983, 5/3 1984, 7/3 1995, 11/3 1997, 12/3 2001, 16/3 2004, 24/9 2007, 8/10 2008, 21/10 2009, 3/10 2012 samt 3/10 2019

 


Idrætsmagasinet Udspil

Mød Hover IF her: * Petersmindehallen: * Petersmindevej 25, 7100 Vejle * Hover Stadion * Jellingvej 171, 7100 Vejle